Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
BVKB: Esam tuvāk būtiskām izmaiņām ēku pārvaldīšanā
Clock2022-08-17 https://img.abc.lv

BVKB: Esam tuvāk būtiskām izmaiņām ēku pārvaldīšanā2022. gada I pusgadā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) turpinājis ieņemto kursu, nodrošinot birojam uzticēto funkciju īstenošanu un rūpējoties par kvalitāti un drošību būvniecības jomā. Nozīmīgas transformācijas piedzīvojusi Būvniecības informācijas sistēma (BIS) un sperti būtiski soļi, lai ēku īpašniekiem nodrošinātu informāciju, kas ļautu sekot līdzi īpašuma apsaimniekošanas procesiem un paaugstinātu īpašumu pārvaldīšanas kvalitāti.

Būvniecība un ēku ekspluatācija

Kopš 2021.gada BVKB kompetencē ir būvdarbu uzraudzība 3. grupas publiskās ēkās, ja to veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvēs, kuru paredzētajai būvniecībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, elektropārvades līnijām ar nacionālo interešu objekta statusu, kā arī būvdarbu uzraudzība Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku būvēm un Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes būvē valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā. 

Pārskata periodā būvdarbu kontroles ietvaros sagatavoti 409 atzinumi par būves pārbaudi. No tiem 371 atzinums sastādīts par objektos veicamo būvdarbu kontroli, kur 70% jeb 258 gadījumos pārkāpumi nav konstatēti.  Būvdarbu kontroles ietvaros 29 gadījumos veikti mērījumi, īstenojot betona, tērauda, koka, kā arī pamatnes konstrukciju kvalitātes kontroli, no tiem neatbilstības konstatētas tērauda konstrukcijām 3 objektos. Nodrošinot būvdarbu kontroli 6 objektos, padziļināti vērtēta būvniecības procesa dalībnieku būvlaukumā ieviestā iekšējās kvalitātes kontroles sistēma, kas ir nākamais solis jaunas pieejas ieviešanai uzraudzībā. Pārejam no klasiskas būvdarbu kontroles uz sistemātisku, kuras ietvaros tiek novērtēta iekšējā kontroles sistēma būvlaukumos - būvkomersantu spēja nodrošināt kvalitāti, patstāvīgi identificēt neatbilstības un tās savlaicīgi novērst.

BVKB uzraudzībā ir aptuveni 8000 ekspluatācijā nodotu 3. grupas publisku ēku un pirmajā pusgadā publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros strādāts ar 531 ēku lietu, tai skaitā īstenotas 192 fiziskās pārbaudes. Analizējot pirmreizējās ēku ekspluatācijas kontroles ietvaros sagatavotos atzinumus, secināms, ka 46% gadījumu ēku īpašnieki joprojām nav veikuši ēkas periodisko tehnisko apsekošanu. Šobrīd saskaņā ar regulējumu ēku periodiskā tehniskā apsekošana veicama līdz 2024. gada 31. oktobrim. Ēkas tehnisko stāvokli ne retāk kā reizi 10 gados ir jānovērtē otrās un trešās grupas publiskām un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām un ne retāk kā reizi piecos gados otrās un trešās grupas tiltiem, ceļu pārvadiem, viaduktiem, estakādēm, gājēju tiltiem un pārvadiem, ceļu caurtekām, tuneļiem un atbalstsienām. Ievērojot to, ka būvspeciālistu kapacitāte ir ierobežota, aicinām savlaicīgi veikt ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, ņemot vērā faktu, ka norādītais termiņš, līdz kuram veicama periodiskā tehniskā apsekošanas, jau ir pagarināts. Tāpat  norādāms, ka saglabājas tendence attiecībā uz riskiem lietošanas drošībā, proti, 61% gadījumu konstatēta lietošanas bīstamība ēkās.

Lai sniegtu atbalstu ēku īpašniekiem un veicinātu vienotu pieeju būvju tehniskajai apsekošanai atbilstoši regulējuma prasībām, Ekonomikas ministrijas virsvadībā kopā ar nozares speciālistiem ir uzsākts darbs pie tehniskās apsekošanas vadlīniju izstrādes.

Lai pilnveidotu ēku ekspluatācijas uzraudzības procesu, tiek turpināts darbs pie ēku ekspluatācijas lietu riska līmeņa noteikšanas algoritma izstrādes.

Būvniecības informācijas sistēma

Pirmajā pusgadā turpināts darbs pie Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības un būtiskākie uzlabojumi vērsti uz ekspluatācijas procesu pilnveidi, nodrošinot ēku īpašniekiem lielāku kontroli pār ēkas apsaimniekošanas procesiem, piemēram, informāciju par uzkrātajiem līdzekļiem, ienākumu / izdevumu pārskatiem, veiktajiem remontdarbiem. Dzīvojamiem pārvaldniekiem līdz 2023. gada 28. februārim reģistrēties Pārvaldnieku reģistrā un iegūt piekļuves tiesības “Mājas lietai”, jo sākot ar 2023. gada 1. martu “Mājas lietai” jābūt pieejamai sistēmā. Šobrīd piekļuves tiesības pieprasījuši 32 pārvaldnieki, tādējādi nodrošinot pārvaldniekiem piekļuvi 283 dzīvojamo māju lietām.

BIS lietotāju skaits 2022.gada pirmajā pusgadā sasniedzis  104 538 lietotāju, kas ir par 38% vairāk nekā pagājušā gada pārskata periodā, kas skaidrojams ar BIS funkcionalitātes paplašināšanu. Vairums no BIS lietotājiem jeb 98 947 bijuši publiskā portāla lietotāji. Lai veicinātu BIS izmantošanas pratību, gada pirmajā pusē apmācīti 2 323 BIS lietotāji un sniegtas 61 038 konsultācijas par sistēmas lietošanu, kas ir par teju 20% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Paralēli notiek darbs pie BIS mobilās lietotnes izstrādes, kas būs atbalsta rīks BIS lietotājiem, nodrošinot ātrāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus uz savu mobilo ierīci, atbilstoši lietotāja izveidotajiem iestatījumiem.

Būvspeciālistu sertificēšana

Biroja uzraudzībā ir 199 sertificēti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti būvekspertīzes specialitātē. Līdz šā gada jūnija beigām, izvērtējot pieteikumus sertifikāta iegūšanai būvekspertīzes specialitātē - 2 eksperti sertificēti būvprojektu ekspertīzes un 1 – būvju ekspertīzes darbības sfērā.

Pārskata periodā birojs kopā ar nozares pārstāvjiem uzsācis darbu pie vadlīniju izstrādes būvprojektu ugunsdrošības risinājumu ekspertīzei, lai celtu ekspertīzes kvalitāti.Avots: https://abc.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678