Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem likumā dota iespēja izpirkt zemi
Clock2023-01-02 https://lvportals.lv

Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem likumā dota iespēja izpirkt zemiPrivatizēto dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu mājās, kuras atrodas uz citai personai piederošas zemes, un līdz ar to pastāv piespiedu dalītais īpašums, varēs izpirkt mājai funkcionāli nepieciešamo zemi.

To paredz pirms vairāk nekā gada pieņemtais Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Likums dod iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku, paredzot dzīvokļu īpašniekam atsavināšanas tiesību, kas šā likuma izpratnē ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku tiesība izpirkt atsavināmo zemi par atsavināšanas cenu šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to dzīvokļu īpašnieki iegūs šo zemi īpašumā.

Likumā arī ir noteikts, ka atsavināšanas tiesības izmantošanai nav nepieciešama zemesgabala īpašnieka piekrišana.

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu izpirkt attiecīgo zemi, par to pozitīvs lēmums būs jāpieņem mājas kopībai. Pieņemot lēmumu par atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu, dzīvokļu īpašnieku kopība var pilnvarot personu veikt darbības, kas saistītas ar atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa īstenošanu. Lēmums par atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu un pilnvarojuma došanu (ja tāds tiek dots) ir pieņemts, ja par to nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuriem pieder vairāk nekā puse no visiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Savukārt pašvaldībai būs jālemj par attiecīgajai ēkai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. 

Likums nosaka darbību secību: lēmums par atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu ir tiesiskais pamats, lai pašvaldība, kurā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, pieņemtu lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Ja funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu būs jāpārskata, tas tiks veikts likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā. Atsavināšanas tiesības izmantošanas procesu turpina pēc tam, kad pieņemts lēmums par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

Atsavināmo zemi šajā likumā noteiktajā kārtībā nosaka un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē Valsts zemes dienests. Arī atsavināšanas cenu šajā likumā noteiktajā kārtībā aprēķinās Valsts zemes dienests.

Dzīvokļu īpašniekiem maksājumu par zemi veidos atsavināmajā zemē ietilpstošo zemes vienību un zemes vienību daļu kadastrālo vērtību summa. Tātad – zemi varēs izpirkt par tās kadastrālo vērtību.

Katram dzīvokļa īpašniekam piekritīs maksājuma daļa atbilstoši tā dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram.

Tiesu izpildītāja iesaiste

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesā paredzēta zvērināta tiesu izpildītāja iesaiste, kas ievedīs lietu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotas personas vai vismaz viena daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka pieteikumu. Lietas par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu vešanas izdevumus un tiesu izpildītāja amata atlīdzību segs no valsts budžeta.

Tiesu izpildītāju likumā noteiktas funkcijas gan pēc lietas ievešanas (informācijas pārbaude, paziņojumu nosūtīšana u. c.), gan darbības, pieņemot lēmumu par atsavināšanas tiesības izmantošanu. Zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā būs iemaksājama arī atsavināšanas cena. Likumā norādīts: “Pēc tam, kad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesības uz atsavināmo zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā, zvērināts tiesu izpildītājs bez liekas kavēšanās izmaksā atsavināšanas cenu bijušajam zemesgabala īpašniekam.”

Lai iedzīvotāji varētu samaksāt par izpērkamo zemi, likumā paredzēta iespēja saņemt valsts atbalstu.

Uzzini vairāk >>

Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums attiecas uz tādām dzīvojamām mājām, kas ir patstāvīgs īpašuma objekts, atrodas uz citai personai piederošas zemes un ir privatizētas saskaņā ar likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, likumā “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumā “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” noteikto kārtību, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta tās sadale dzīvokļa īpašumos.

LV portāls gatavos plašāku skaidrojumu par zemes izpirkšanai nepieciešamo darbību secību, iedzīvotāju iesaisti un pienākumiem un citiem jautājumiem īpašajā likumā piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai.Avots: https://lvportals.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678